Antall gjennomførte frivillige kartleggingsprøver på 1.-4. trinn i 2014.

Samfunnsoppdrag/Del II

PRØVING=
UTVIKLING

Vårt samfunnsoppdrag

Udir skal bidra til å gjennomføre og utvikle den nasjonale utdanningspolitikken, slik at alle barn og unge får et likeverdig og tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap.

Lik mulighet til læring

Regjeringen har som mål at alle barn, unge og voksne skal få like muligheter til å utnytte sine evner og nå sine mål, uavhengig av sosial bakgrunn. Utdanningsdirektoratet skal bidra til å gjennomføre og videreutvikle den nasjonale utdanningspolitikken, slik at alle får et likeverdig og tilpasset tilbud i et inkluderende fellesskap. Som fagdirektorat har vi også en rådgiverrolle overfor departementet og den politiske ledelsen.

Nasjonal utdanningspolitikk og mål for sektorene

De viktigste prioriteringene i den nasjonale utdanningspolitikken innenfor barnehage og skole i dag handler om å gjøre en særskilt innsats for å redusere frafall i videregående opplæring. Det er viktig å gi alle barn og elever et best mulig utgangspunkt for videre valg i livet som arbeidstaker og samfunnsborger. Barnehagen og opplæringen skal også bygge opp sosial kompetanse og gi et fundament for videre læring gjennom hele livsløpet. En av forutsetningene for å lykkes med dette er at Norge sikrer høy kvalitet i barnehage og opplæring gjennom godt kvalifiserte barnehagelærere og lærere. Lærerløftet er en av regjeringens store satsinger på utdanningsfeltet. Både sektormål og Udirs virksomhetsmål er knyttet til disse prioriteringene.

Sektormål

Udir skal sammen med andre aktører bidra til å nå sektormålene for barnehage og grunnopplæring. Stortinget har formulert disse målene på følgende måte:

 • Eit tilgjengeleg barnehagetilbod av høg kvalitet, og som gjennom tidleg innsats medverkar til sosial utjamning og livslang læring.
 • Rett til barnehageplass blir innfridd.
 • Likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar.
 • Alle barnehagar skal vere ein god arena for leik, omsorg, læring og danning.
 • Alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap.
 • Prisen skal vere så låg at alle som ønskjer det, skal ha råd til å ha barn i barnehage.
 • Grunnopplæring av høg kvalitet, som gir den einskilde og samfunnet naudsynte føresetnader for framtidig velferd, og for demokratisk deltaking og ei berekraftig utvikling.
 • Alle elevar som går ut av grunnskolen, skal meistre grunnleggjande dugleikar som gjer dei i stand til å delta i vidare utdanning og arbeidsliv.
 • Alle elevar og lærlingar som er i stand til det, skal gjennomføre vidaregåande opplæring med kompetanseprov som kan verdsetjast for vidare utdanning eller i arbeidslivet.
 • Alle elevar og lærlingar skal inkluderast og oppleve meistring.

Virksomhetsmål

Utdanningsdirektoratet har fem virksomhetsmål:

 • Øke kompetansen til ansatte i barnehagen og til lærere og ledere i skole og opplæring.
 • Øke kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen.
 • Utvikle et godt kunnskapsgrunnlag og systemer for å vurdere og styrke kvaliteten i barnehagen og i grunnopplæringen.
 • Sørge for at regelverk blir forstått, og at det blir fulgt.
 • Bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov får tilrettelagte tilbud til rett tid.

Samarbeid er viktig for at vi skal lykkes

På mange områder har vi ingen direkte innflytelse på hverdagen i barnehagene eller på skolene. For å nå virksomhetsmålene samarbeider vi med andre aktører som jobber tettere opp mot barnehager og skoler og nærmere barnehageeiere og skoleeiere. I noen sammenhenger samarbeider vi med virksomheter på tvers av fagfelt, f.eks. med helseforetak og barnevern.

Vi løser oppgavene ved å bruke våre egne faglige ressurser og fagkompetanse i virksomheter vi har styringsansvar for. Det gjelder Statped, styrene til de statlige samiske skolene, utdanningsadministrasjonen hos fylkesmennene og de nasjonale sentrene.

Statped

Statped er en nasjonal virksomhet som gir spesialpedagogiske tjenester, først og fremst til kommuner og fylkeskommuner. Statped skal støtte barnehageeiere og skoleeiere til å gi barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov tilpasset og inkluderende opplæring. Tjenestene kan også være individrettet i spesielle tilfeller.

De statlige samiske skolene

Styrene til de statlige samiske skolene har som hovedmålsetting å opprettholde og videreutvikle samisk identitet, språk og kultur.

Fylkesmannen

Fylkesmannen er statens representant i fylket. Fylkesmannen har viktige styrings- og veiledningsoppgaver overfor kommunene og skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen og den kommunale økonomien.

De nasjonale sentrene

Vi har ansvar for den faglige styringen av de nasjonale sentrene:

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
 • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

I 2014 har vi arbeidet med å videreutvikle styringen av sentrene ved å justere det årlige oppdragsbrevet til de nasjonale sentrene og ved å forenkle maler for rapportering. Vi har startet arbeidet med å utvikle styringsparametre slik at vi enklere kan vurdere sentrenes måloppnåelse.

Høy aktivitet ved sentrene i 2014

Sentrene har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2014 og har redusert akkumulerte ubenyttede midler. Dette er et resultat av styringsdialogen og et målrettet arbeid fra sentrene.

Oppdragsbrev om sentrenes formål, økonomi og styringsstuktur

Våren 2014 fikk vi i oppdrag fra KD å vurdere de nasjonale sentrenes formål, økonomi og styringsstruktur. Udir leverte en rapport med foreløpige analyser og alternative modeller i november 2014, og 15. januar 2015 leverer vi en sluttrapport med våre anbefalinger. NIFU-evalueringen danner grunnlaget for våre anbefalinger rundt en fremtidig modell for de nasjonale sentrene.

Andre direktorater

I tillegg jobber vi sammen med Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og arbeids- og velferdsetaten på områder som krysser faggrensene. I det daglige er det utfordrende for brukere av offentlige tjenester å forholde seg til flere ulike tjenesteleverandører med en og samme utfordring. Det kan f.eks. handle om å sikre barn og unge likeverdig opplæring selv om de er på en barnevernsinstitusjon eller har et langvarig sykehus-/rehabiliteringsopphold.

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Getty Images

Design, redaksjonell rådgivning og utvikling
Dinamo

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Hauglid
Anne Kristine Larsen
Hallvard Thorsen
Line Mork
Marit Helen Bakken 
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen