Totale utgifter rapportert til evilgningsregnskapet i 2014 utgjør kr 960 545 918. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter 22,4 %, investeringer 1,4% og andre utbetalinger til drift 76,2 %.

Årsregnskap/Del VI

MOTIVASJON=
UTVIKLING

Ledelsens kommentar

Formål

Utdanningsdirektoratet ble opprettet i 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Udir er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører regnskap etter kontantprinsippet, slik det fremgår av prinsippnoten til årsregnskapet.

Vi skal bidra til å oppfylle sektormålene for barnehagen og grunnopplæringen. Disse målene skal danne grunnlag for prioritering av faglige mål og områder, og for utvikling av nye tiltak og virkemidler.

Vi har etatsstyringsansvar for det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) og for styrene for de statlige skolene som gir opplæring etter opplæringsloven.

Vårt styringsansvar innebærer oppgaver som å utarbeide styringsdokumenter, tildele midler, ha en god styringsdialog, vurdere måloppnåelse og å se styringen i en sammenheng.

Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Kunnskapsdepartementet i hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Utdanningsdirektoratet. Vi mener at regnskapet gir et dekkende bilde av våre disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Vurderinger av vesentlige forhold

Vi har samlet disponert tildelinger på utgiftssiden à kr 9 315 433 000.

I tillegg har vi utgiftsført kr 5 850 000 på fremmed kapittel på tildelt belastningsfullmakt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse – og omsorgsdepartementet.

Kr 6 200 524 058 av tildelingen gjelder tilskuddsmidler og andre overføringer fra staten.

Totale utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet utgjør kr 960 545 918. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter 22,4 prosent investeringer 1,4 prosent og andre utbetalinger til drift 76,2 prosent. Andre utbetalinger til drift inneholder en betydelig andel utgifter til konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne. En stor andel av utgiftene gjelder etter- og videreutdanning i barnehage- og skolesektoren. På IT-området benytter vi eksterne konsulenter til bl.a. prøveutvikling, PAS/PGS (prøveadministasjonssystem/prøvegjennomføringssystem), produksjon nasjonalt gitte eksamener, utvikling av nytt statistikksystem og systemstøtte helhetlig forvaltningsløsning innenfor tilskuddsforvaltningen.

I 2014 startet vi arbeidet med en strategisk tiltaksplan for IT. Arbeidet innebærer blant annet å vurdere en hensiktsmessig fordeling mellom fast ansatte og bruk av eksterne konsulenter. Fordelingen mellom utgifter til lønn og sosiale utgifter og konsulenter kan som følge av dette arbeidet bli endret i årene fremover.

Udir har totale inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet på kr 56 358 724. Av dette utgjør 91,5 prosent tilskudd og overføringer fra andre statlige virksomheter, og 8,5 prosent salgs- og leieinnbetalinger.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen viser en del avvik, men har en naturlig forklaring da det vesentligste av avvikene skyldes tildelinger og fullmakter som er gitt til andre statlige virksomheter (Statped, styrene for statlige skoler og Fylkesmenn) i samsvar med mottatt tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet.

I tillegg har det vært noen mindre avvik mellom tildelte midler på utgiftssiden og regnskapsførte utgifter som fremgår av note B. Utdanningsdirektoratet søker om overføringer innenfor 5 prosent regelen og med henvisning til stikkordet «kan overføres».

Tilleggsopplysninger

Vi innførte ny kontoplan 1.1.2014, og har derfor ingen sammenligningstall fra foregående år, jf. rundskriv R-115.

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Utdanningsdirektoratet. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d., men revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av 2. kvartal 2015. Beretningen er unntatt offentlighet fram til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen. Beretningen publiseres på udir.no så snart dokumentet er offentlig.

Petter Skarheim
Utdanningsdirektoratet

 

Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskap for Utdanningsdirektoratet er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten («bestemmelsene»), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorapporeringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter, og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

  1. Regnskapet følger kalenderåret
  2. Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
  3. Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
  4. Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen «Netto rapportert til bevilgningsregnskapet» er lik i begge oppstillingene.

Utdanningsdirektoratet er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.8.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Utdanningsdirektoratet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet Utdanningsdirektoratet har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser Utdanningsdirektoratet står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva Utdanningsdirektoratet har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for seg og underlagte enheter for hver kombinasjon av kapittel/post.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra Utdanningsdirektoratet selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorapporteringen

Artskontorapporteringen viser regnskapstall Utdanningsdirektoratet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Utdanningsdirektoratet har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges bank. Tildelingene skal ikke inntektsføres og vises derfor ikke som inntekt i oppstillingen.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kombinasjon av kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for regnskap.

Note 6 til artskontorapporteringen viser forskjeller mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen.

Utgiver
Utdanningsdirektoratet

Ansvarlig redaktør
Helge Lund

Foto
Getty Images

Design, redaksjonell rådgivning og utvikling
Dinamo

Redaksjonen
Doris Amland (redaktør)
Angela Kreher
Anne Hauglid
Anne Kristine Larsen
Hallvard Thorsen
Line Mork
Marit Helen Bakken 
Marit Solvoll
Morten Haug Frøyen